Algemene Voorwaarden

1. toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Next-Gen Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze vooraf schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen. In de tekst wordt met "de opdrachtgever" diegene bedoeld die de opdracht aan Next-Gen Webdesign verstrekt. De opdrachtgever aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

2. offertes

Voor iedere opdracht zal Next-Gen Webdesign een offerte uitbrengen. In deze offerte zal telkens de inhoud van de ontwikkeling voldoende gedetailleerd worden beschreven. Het aantal uren en de overige kosten zullen zo precies mogelijk worden geraamd. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden zowel op de offerte en de acceptatie ervan, als op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten. Het uitbrengen van een offerte, begroting, prijsopgave of hoe ook aangeduide soortgelijke mededeling, is altijd vrijblijvend en verplicht Next-Gen Webdesign niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever. De overeenkomst komt tot stand middels acceptatie door de opdrachtgever van het aanbod van Next-Gen Webdesign. Alle op te geven prijzen zijn exclusief BTW. De in een offerte opgegeven prijzen zijn geldig voor de in de offerte bepaalde duur.

3. levering en garantie

Onder levering van programmatuur verstaan wij het ter beschikking stellen door Next-Gen Webdesign aan de opdrachtgever van een uitvoerbare versie van de overeengekomen programmatuur, leesbaar door de computer van de opdrachtgever en de internetserver die hij gebruikt. De opdrachtgever dient bij levering direct te controleren of het geleverde compleet en werkend is. Klachten betreffende zichtbare of technische gebreken dienen binnen 14 dagen na levering aan Next-Gen Webdesign gemeld te worden. Tijdige en gegronde klachten van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot onmiddellijk herstel of vervanging van de geleverde diensten en goederen, of de gebrekkige onderdelen hiervan, zonder dat Next-Gen Webdesign daarboven tot schadevergoeding kan worden gehouden. Gedurende een periode van minimaal drie maanden na terbeschikkingstelling zal Next-Gen Webdesign naar beste vermogen eventuele fouten in de programmatuur herstellen, indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Next-Gen Webdesign zijn gemeld. Deze garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen. Next-Gen Webdesign zal werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie in rekening brengen conform haar gebruikelijke tarieven. De overeengekomen leveringstermijnen en leveringsdata zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Next-Gen Webdesign bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een enkele overschrijding van genoemde leveringstermijn brengt Next-Gen Webdesign niet in verzuim.
Next-Gen Webdesign is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet gehaald kunnen worden, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan(ziekte etc.). Als overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Next-Gen Webdesign en de opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

4. medewerking door de opdrachtgever

De opdrachtgever zal Next-Gen Webdesign steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de te verlenen diensten, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. Als is overeengekomen dat de opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de afgesproken specificaties. Als voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig, of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Next-Gen Webdesign staan, of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Next-Gen Webdesign het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Wanneer medewerkers van Next-Gen Webdesign op de locatie van de opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal de opdrachtgever kosteloos voor de benodigde faciliteiten, zoals een werkruimte met telecommunicatie- faciliteiten etc. zorgdragen. De opdrachtgever zal Next-Gen Webdesign, haar medewerkers inbegrepen, vrijwaren voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

5. duur en beëindiging

Iedere partij is pas bevoegd om de overeenkomst te ontbinden wanneer de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor correctie, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die de overeenkomst met zich meebrengt. Als een overeenkomst, die niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen, na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen, door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Next-Gen Webdesign kan de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als de opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, als ten aanzien van de opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of als zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Next-Gen Webdesign zal wegens deze beëindiging nooit tot enige schadevergoeding zijn gehouden. Als de opdrachtgever op het moment van een voortijdige ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Next-Gen Webdesign ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Next-Gen Webdesign vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met verrichtingen of leveringen in het kader van de overeenkomst, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

6. eigendomsrecht

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Next-Gen Webdesign of haar licentiegevers. De opdrachtgever zal een subdomein krijgen van Next-Gen Webdesign, de website wordt ook uitsluitend ontwikkelt op dit subdomein die door Next-Gen Webdesign is aangegeven. Er zal nooit een website bij de opdracht gever op de server geplaatst woorden, voordat de betaling niet is afgerond. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Hij zal de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. Rechten worden steeds aan de opdrachtgever verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen blijft Next-Gen Webdesign steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat ontstaat op de ontwerpen, grafisch werk, logo's, foto's, films, programmatuur, databestanden, productie- en hulpmiddelen, ook indien de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de offerte of in de factuur zijn vermeld.
Alle zaken die aan de opdrachtgever worden geleverd, blijven eigendom van Next-Gen Webdesign, totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in "betaling" waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig zijn voldaan.
Teneinde onze diensten optimaal te kunnen uitvoeren, verleent de opdrachtgever een eeuwigdurend, universeel, niet-exclusief recht aan Next-Gen Webdesign om de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde inhoud te kopiëren, tentoon te spreiden, aan te passen, er afgeleide werken van te maken of te distribueren, enkel om onze diensten te kunnen uitvoeren. De opdrachtgever zal de eigenaar blijven van alle Inhoud die ter beschikking is gesteld.
De opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Next-Gen Webdesign van apparatuur, programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto's en dergelijke, met het doel van gebruik of bewerking. De opdrachtgever vrijwaart Next-Gen Webdesign nadrukkelijk tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

7. vertrouwelijke informatie

Elk der partijen staat er voor in dat alle informatie van vertrouwelijke aard, die voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen wordt, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

8. aansprakelijkheid

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aangewezen partij zijn gebracht. Next-Gen Webdesign kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van om het even welke aard, die geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan Next-Gen Webdesign toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de te verstrekken dienst. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, dient de opdrachtgever rekening te houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Next-Gen Webdesign kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Next-Gen Webdesign is niet verantwoordelijk voor beveiliging of aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Next-Gen Webdesign zal nooit aansprakelijk zijn voor niet rechtstreekse schade, zoals inkomstenverlies, gederfde winst, vorderingen van derden, verlies van clientèle, “gehackte” site of verlies van gegevens.

9. betaling

Voor alle geleverde diensten hanteert Next-Gen Webdesign een systeem van basis tarieven en uurbesteding, op basis van ramingen inzake het aantal uren dat een bepaalde opdracht zal kosten. De opdrachtgever verbindt zich er toe alle in zijn opdracht geleverde prestaties te betalen. Op vraag van de opdrachtgever zal Next-Gen Webdesign deze uurprestaties motiveren. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Voor spoed opdrachten binnen 3 weken is een extra vergoeding van 30% verijst. De opdrachtgever zal alle facturen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities betalen. Als er geen condities zijn gespecificeerd, zal de opdrachtgever binnen viertien dagen na factuurdatum betalen. De opdrachtgever is niet gerechtigd op deze factuur enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Na ondertekening van de definitieve opdracht door de opdrachtgever zal Next-Gen Webdesign een factuur zenden van 25% (vijfentwintig procent) van de geraamde totaalkosten, belasting inbegrepen. De opdrachtgever dient deze factuur per omgaande te voldoen.
Als de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, het factuurbedrag worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met de wettelijke rente over het openstaande bedrag. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dat geval zal de opdrachtgever, naast het alsdan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen, naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De hoogte hiervan wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Next-Gen Webdesign zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn zonder ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de opdrachtgever op te schorten en lopende overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Next-Gen Webdesign om nakoming en/of schadevergoeding van de opdrachtgever te vorderen. Zolang de opdrachtgever de volledige prijs met inbegrip van kosten en belastingen, te verhogen met eventuele rente en schadevergoeding, niet heeft betaald, blijft Next-Gen Webdesign eigenaar van de door haar geleverde goederen en diensten en heeft dan ook het recht om het geleverde product, website, webdesign, webwinkel. Offline te halen of te verwijderen.

10. overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd zijn als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan alles wat daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, maar ook storingen van technische aard die niet onder de controle van partijen vallen en niet-toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

11. bevoegdheid en toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten tussen Next-Gen Webdesign en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Next-Gen Webdesign en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij zullen zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12. link naar Next-Gen Webdesign

Next-Gen Webdesign zal op iedere door haar geproduceerde webpagina haar naam en een link naar haar eigen website plaatsen. De opdrachtgever verplicht zich om deze link te accepteren en te laten staan zolang het ontwerp van Next-Gen Webdesign wordt gebruikt. De link heeft de volgende vorm: Webdesign door: Next-Gen Webdesign.
Als tegenprestatie zal Next-Gen Webdesign een link naar de nieuwe website op haar pagina's opnemen. De linkt mag op geen enkele wijze verwijderd worden. De link mag, na over tussen Next-Gen Webdesign en haar opdrachtgever, eventueel verwijderd worden tegen betaling.